Χωρική οικολογία των Περιστερόμορφων (Columbiformes) στη Β.Α. Ελλάδα

Χαράλαμπος Θ. Θωμά
Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση της χωρικής οικολογίας τεσσάρων ειδών Περιστερόμορφων (Streptopelia turtur, S. decaocto, Columba palumbus και C. livia dom.) που απαντώνται στο Ν. Έβρου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Τρυγόνι εξαιτίας του δυσμενούς καθεστώτος διατήρησης του. Η κατανομή και η παρουσία των τεσσάρων ειδών βρέθηκε ότι καθορίζεται κυρίως από το ενδιαίτημα, ενώ δε βρέθηκε να επηρεάζεται από τις μεταξύ τους διαειδικές αλληλεπιδράσεις. Τα μοντέλα μέγιστης εντροπίας, προέβλεψαν με ακρίβεια τις βέλτιστες περιοχές...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.