Οικολογία και πρότυπα κατανομής της Μεσογειακής (Testudo hermanni) και Ελληνικής χελώνας (Testudo graeca) σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες

Κωνσταντίνα N. Μακρίδου
Σκοπός της διατριβής ήταν η διερεύνηση των προτύπων κατανομής και της οικολογίας της Μεσογειακής (T. hermanni) και Ελληνική χελώνας (T. graeca) σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες. Η αναγνώριση κατάλληλων περιοχών για τα δύο είδη στο νομό Έβρου πραγματοποιήθηκε με το μοντέλο μέγιστης εντροπίας (Maxent). Το ενδιαίτημα βρέθηκε να κατέχει τον πιο καθοριστικό ρόλο στην κατανομή των ειδών. Αντίθετα, οι προστατευόμενες περιοχές, παρόλο που καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, δεν προσέφεραν επαρκή προστασία στα μελετώμενα είδη. Τα δύο είδη...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.