Επιδράσεις του φωσφόρου στην κατανομή βιομάζας, την αζωτοδέσμευση, την απόδοση και ποιότητα της φακής

Γεωργία Σ. Θεολογίδου
Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία πειράματα και είχε ως στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης φωσφορικής λίπανσης σε τέσσερεις ποικιλίες φακής σε πειράματα αγρού υπό ξηρικές, μεσογειακές συνθήκες. Στο πρώτο πείραμα μελετήθηκε η επίδραση τεσσάρων επιπέδων φωσφορικής λίπανσης σε τέσσερεις ποικιλίες φακής (Σάμος, Θεσσαλία, Ικαρία και Flip) στα συστατικά της απόδοσης, την πρωιμότητα, την ποιότητα του τελικού προϊόντος, την Ν2-δέσμευση, την αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού (ΑΧΝ), αποικισμό από θυσανοειδείς μυκορριζικούς μύκητες (ΘΜΜ), τη δραστηριότητα αλκαλικών και...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.