Προηγμένα υβριδικά συστήματα εκπομπής- λήψης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για δίκτυα ασύρματων κινητών επικοινωνιών

Χρήστος Ι. Μούρτζιος
Η Έρευνα που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής είχε σα στόχο τη σύνθεση στοιχειοκεραιών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη λειτουργία ενός ασύρματου δικτύου επικοινωνιών. Βασική επιδίωξη ήταν, το κειραιοσύστημα να παρουσιάζει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά λειτουργίας ώστε αυτοδυνάμως να συμβάλλει, όσον αφορά στη δική του βαθμίδα, στην αύξηση των επιδόσεων του δικτύου χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός, μειώνοντας κατά τον τρόπο αυτό την πολυπλοκότητα του συστήματος. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη σχεδίαση στοιχειοκεραιών, για τη...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.