Μη-γραμμική αριθμητική διερεύνηση σύμμικτων αντισεισμικών τοιχωματικών συστημάτων μεταλλικού καμπτικού πλαισίου με εμφατνούμενο δομικό στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος

Τζανετής Ι. Βογιατζής
Η παρούσα διατριβή πραγματεύτηκε καθολικά και τοπικά το σύνθετο πρόβλημα της ανελαστικής συμπεριφοράς των σύμμικτων τοιχωματικών συστημάτων μεταλλικού καμπτικού πλαισίου με εμφατνούμενο δομικό στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος (C-SRCW), τόσο για τη μονότονη όσο και για την εναλλασσόμενη φόρτιση. Αρχικά, αφού παρατέθηκαν συγκριτικά και περιγραφικά οι υφιστάμενες κανονιστικές σχέσεις αντοχής ήλου κεφαλής, για συμβατικές διαμέτρους και συνηθισμένες κατηγορίες σκυροδέματος και οι διαθέσιμες εμπειρικές σχέσεις τέμνουσας δύναμης – ολίσθησης (Q-Δ) του ήλου κεφαλής, αξιολογούνται βάσει πειραματικών δεδομένων τα...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.