Μελέτη της παθογένειας και συμβολή στη διάγνωση του ενζωοτικού ενδορρινικού νεοπλάσματος των προβάτων και αιγών

Ευαγγελία Δ. Αποστολίδη
Στόχοι της διατριβής ήταν η μελέτη των παθολογοανατομικών αλλοιώσεων και η ανίχνευση του αιτιολογικού παράγοντα του Ενζωοτικού Ενδορρινικού Αδενοκαρκινώματος (ΕΕΑ) (ΕNTV-1 & -2, για πρόβατα και αίγες αντίστοιχα). Για την υλοποίησή τους, συλλέξαμε 23 και 44 περιστατικά αιγών και προβάτων, αντίστοιχα, με συμβατή κλινική εικόνα και ενδορρινική μάζα. Οι 23 αίγες και 22/44 πρόβατα προέρχονταν από την Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα πρόβατα από την Κύπρο. Τα παραπάνω ζώα εξετάσθηκαν με κλινικό-εργαστηριακές (κλινική/αιματολογική-βιοχημική και κυτταρολογική εξέταση),...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.