Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με συμπτώματα ρινικής απόφραξης μετά από χειρουργική αντιμετώπιση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος

Κωνσταντίνος Β. Βαλσαμίδης
Εισαγωγή: Παρότι η χειρουργική αποκατάσταση θεωρείται η θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος, πολλοί ασθενείς δεν εκφράζουν την αναμενόμενη ικανοποίηση με το αποτέλεσμα της επέμβασης όσον αφορά τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής τους. Για αυτό το λόγο αρκετοί ερευνητές εκφράζουν τον προβληματισμό τους σχετικά με τον τόσο μεγάλο αριθμό των συγκεκριμένων επεμβάσεων. Σκοπός: Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των προγνωστικών παραγόντων που επηρεάζουν τη συνολική ποιότητα...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.