Ο ρόλος των οδών μεταγωγής σήματος Hedgehog και Notch στο γυναικολογικό καρκίνο

Γενοβέφα Θ. Πολυχρονίδου
Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της προγνωστικής αξίας κύριων μελών των οδών μεταγωγής σήματος Hedgehog (Gli, Patched-1, Shh, Smo) και Notch (Jag1, Notch2, Notch3), καθώς και μιας ομάδας πρωτεϊνών (ER, PgR , HER2/neu, Ki67, p53, p16, PTEN και MMR) που έχει φανεί ότι εμπλέκονται στην παθογένεση του καρκίνου του ενδομητρίου, σε σχέση με την κλινική έκβαση και κλασικά κλινικοπαθολογοανατομικά χαρακτηριστικά. Συνολικά, 204 ασθενείς με καρκίνο του ενδομητρίου που υποβλήθηκαν σε χειρουργείο από το...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.