Σύνθεση C-γλυκοζιτών ως αναστολέων των SGLT2 πρωτεϊνών

Βιργινία Β. Τριαντακωνσταντή
Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής μελετήθηκε η σύνθεση δύο αναστολέων των SGLT2 πρωτεϊνών, του ertugliflozin και του dapagliflozin. Όσον αφορά το ertugliflozin, στόχος ήταν εκτός από την ολική σύνθεση του και η εύρεση των βέλτιστων συνθηκών για την ανάπτυξη του σε βιομηχανική κλίμακα, χρησιμοποιώντας εύκολες μεθόδους και οικονομικά αντιδραστήρια. Για τη σύνθεση του dapagliflozin αλλά και ανάλογων αναστολέων των SGLT2 πρωτεϊνών, μελετήθηκε η εύρεση μίας νέας μεθόδου για το σχηματισμό β-C-άρυλο γλυκοζιτών από α-ιωδογλυκοζίτες....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.