Η διδασκαλία του θεατρικού παιχνιδιού στο μάθημα της προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής ως μέσο ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Μαρία Στ. Μπέλλα
Η απόκτηση και ικανότητα χρήσης κοινωνικών δεξιοτήτων με βάση την ερμηνεία που αποδίδεται στη θεωρία του Κοινωνικού Κονστροκτουβισμού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά με το περιβάλλον και να επιτυγχάνουν κοινωνικούς στόχους. Η απουσία ή η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων όπως παρατηρείται στα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωση. Η σχολική ζωή μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων προσφέρει καθημερινά κίνητρα για πολύπλευρες εμπειρίες που αυξάνουν τις κοινωνικές...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.