Ανάπτυξη δυναμικού προτύπου υλοποίησης τεχνικών έργων με τη μέθοδο σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)

Ειρήνη-Γραμματική Β. Παγώνη
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν η μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σε επίπεδο χώρας. Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι η Δυναμική Συστημάτων (System Dynamics). Αρχικά, διεξήχθη εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση για να καταγραφούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τις ΣΔΙΤ και τις επιδόσεις τους. Από την επισκόπηση προέκυψε ότι η ζήτηση της αγοράς ή ο όγκος χρήσης είναι μια κρίσιμη παράμετρος της οικονομικής βιωσιμότητας είτε...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.