Η δικαστική πραγματογνωμοσύνη κατά τον ΚΠολΔ

Ζήσης I. Χατζηγιαννάκος
Σκοπός της διατριβής είναι η ενδελεχής εξέταση της δικαστικής πραγματογνωμοσύνης κατά τον ΚΠολΔ. Η διατριβή αποτελείται από εισαγωγικές παρατηρήσεις, οκτώ κεφάλαια και συνοπτικό συμπέρασμα. Στις εισαγωγικές παρατηρήσεις, διαπιστώνουμε τη διπλή ιδιότητα του πραγματογνώμονα και επιχειρούμε να τη διακρίνουμε από άλλους παρεμφερείς θεσμούς, ενώ εξετάζουμε συγκριτικά πέντε ευρωπαϊκά συστήματα πραγματογνωμοσύνης. Στο πρώτο κεφάλαιο διαχωρίζουμε το αντικείμενο της απόδειξης από το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης και αναλύουμε τις προϋποθέσεις διενέργειάς της, όπως ορίζονται στον νόμο, ενώ στο δεύτερο...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.