Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης για διδάσκοντες Φυσικών Επιστημών βασισμένο στην Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου

Άγγελος Γ. Σοφιανίδης
Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως στόχο τον σχεδιασμό ενός συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες (ΦΕ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο σύστημα αξιολόγησης, για την περιγραφή της γνώσης και των πρακτικών του εκπαιδευτικού, επιλέχθηκε ως θεωρητική βάση η Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου. Με βάση την ΠΓΠ διαμορφώθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης του συστήματος. Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας αναδείχτηκε η ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου το οποίο αφορά κυρίως τα κριτήρια με τα...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.