Διερεύνηση του ρόλου άλλων ειδών ζώων πλην του σκύλου στη διατήρηση του πρωτοζώου παρασίτου Leishmania spp. στη φύση

Ιωάννης Α. Τσακμακίδης
Oι στόχοι της διατριβής ήταν ο προσδιορισμός της συχνότητας μόλυνσης άλλων ειδών ζώων, εκτός του σκύλου, τα οποία ενδέχεται να συμμετέχουν στη διατήρηση του πρωτόζωου παρασίτου Leishmania spp. στην φύση και η μελέτη πιθανών παραγόντων επικινδυνότητας που σχετίζονται με τη μόλυνση των ζώων αυτών. Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν, με παρασιτολογικές, ορολογικές και μοριακές εξετάσεις, δείγματα από 100 τρωκτικά, 393 κουνέλια, 90 λαγούς και 200 μίνκ, όπου ανευρέθηκαν στις ορολογικές εξετάσεις, μολυσμένα τρωκτικά...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.