Επιμόρφωση και αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση του 21ου αιώνα: δυνατότητες και προκλήσεις

Κωνσταντίνος Γ. Διαμαντής
H αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη -τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς- προκαλεί έντονη κινητοποίηση και προβληματισμό. Μεγάλα χρηματικά ποσά επενδύονται τόσο σε εξοπλισμούς όσο και προγράμματα επιμόρφωσης, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Στην παρούσα έρευνα επιδιώκεται να διερευνηθούν και να αναδειχθούν οι απόψεις, αλλά και οι πρακτικές επιμορφωμένων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους στα ζητήματα που άπτονται της παιδαγωγικής αξιοποίησης και της βιώσιμης ενσωμάτωσης των...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.