Θέματα γεωμετρίας ολόμορφων συναρτήσεων

Γεώργιος Σ. Κελγιάννης
Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της συμπεριφοράς των ολόμορφων συναρτήσεων ως προς κάποια γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους. Αρχικά παρουσιάζουμε ένα αποτέλεσμα που αφορά την περίπτωση της ισότητας στην ελλειπτική συμμετρικοποίηση πυκνωτών. Το αποτέλεσμα αυτό χρησιμοποιείται για να αποδειχθεί ένα νέο αποτέλεσμα μονοτονίας για ελλειπτικά εμβαδά. Έπειτα μελετάμε τις ημιομάδες ολόμορφων αυτομορφισμών του μοναδιαίου δίσκου ως προς την κλίση με την οποία προσεγγίζουν οι τροχιές τους το σύνορο. Αποδεικνύουμε ότι αυτή μπορεί να πάρει όλες τις...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.