Ο ρόλος της θρομβοφιλίας σε γυναίκες με ανεξήγητη υπογονιμότητα

Κωνσταντίνος Π. Βασιλάκος
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του ρόλου των διαφόρων παραγόντων θρομβοφιλίας στη γυναικεία υπογονιμότητα. Υλικό για τη μελέτη αποτέλεσαν 278 γυναίκες, με διάφορα προβλήματα γονιμότητας. Οι γυναίκες αυτές διαιρέθηκαν σε τρείς ομάδες μελέτης ανάλογα με το μαιευτικό τους ιστορικό. Α) 96 γυναίκες με ανεξήγητη υπογονιμότητα, οι οποίες έχουν ελεγχθεί για όλους τους γνωστούς παράγοντες υπογονιμότητας χωρίς όμως να βρεθεί κάποια αιτία. Β) 73 γυναίκες, που έχουν συλλάβει φυσιολογικά και είχαν καθ´έξιν εκτρώσεις. Γ)...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.