Αναγωγικές διεργασίες οργανικών ενώσεων καταλυόμενες από νανοσωματίδια αργύρου και χρυσού

Δόμνα Γ. Ιορδανίδου
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιμοποιήθηκαν τα νανοσωματίδια αργύρου σε ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις αναγωγής οργανικών αντιδράσεων. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η χημειοεκλεκτική αναγωγή των α,β-ακόρεστων νιτροαλκενίων προς τα αντίστοιχα νιτροαλκάνια παρουσία Ag/TiO2 ως καταλύτη, η χημειοεκλεκτική αναγωγή των πολυ-υποκατεστημένων νιτρο-ενώσεων προς τις αντίστοιχες αμίνες παρουσία Ag/HMS και Au/TiO2, και η η χημειοεκλεκτική αναγωγή των υποκατεστημένων αρωματικών και αλειφατικών αλδεϋδών προς τις αντίστοιχες αλκοόλες, όπως και των α,β-ακόρεστων καρβονυλικών ενώσεων προς τις αντίστοιχες αλλυλικές αλκοόλες παρουσία Ag/MCM-41 ως καταλύτη,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.