Διεθνής δικαιοδοσία και διαδίκτυο: διαφορές από σύμβαση και διαφορές αδικοπραξία στον ενιαίο ευρωπαϊκό ψηφιακό χώρο (με ιδιαίτερη έμφαση στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Ιωάννης Στ. Ρεβολίδης
Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται το πρόβλημα του εντοπισμού των διεθνώς αρμόδιων δικαστηρίων σε περίπτωση δημιουργίας διαδικτυακής αντιδικίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού Βρυξέλλες Ια. Μετά από μία εισαγωγή στην έννοια και τη σημασία της διεθνούς δικαιοδοσίας η διατριβή επιδιώκει την απόκαλυψη του δογματικού βάθους του ευρωπαϊκού συστήματος διεθνούς δικαιοδοσίας, προκειμένου να αντλήσει δογματικά επιχειρήματα για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων στο επίπεδο των διαδικτυακών διαφορών. Στο πλαίσιο της εξεύρεσης του κατάλληλου δογματικού πλαισίου για...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.