Παράγοντες συμμετοχής ενηλίκων στα Εσπερινά Λύκεια της επικράτειας

Αχιλλέας Ε. Παπαδημητρίου
Η παρούσα διδακτορική διατριβή, η οποία εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διερευνά (καταγράφει, αναλύει και ερμηνεύει) τους παράγοντες συμμετοχής των ενηλίκων στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια. Για πολλούς ενήλικες η ‘πρόωρη διακοπή’ της φοίτησης στο σχολείο καταγράφεται ως μία αρνητική εμπειρία που τους αποθαρρύνει από τη μελλοντική τους συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Υπάρχει ανάγκη κινητοποίησης αυτών των ανθρώπων να ολοκληρώσουν την τυπική σχολική εκπαίδευση και να εντάξουν τη μάθηση στη ζωή...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.