Τα επίμαχα ιστορικά θέματα στα ελληνικά και τουρκικά εγχειρίδια Ιστορίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1950-1974): συγκριτική μελέτη εθνικών στερεοτύπων στην ιστορική εκπαίδευση

Στυλιανή Α. Καλλέ
Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί συγκριτική μελέτη επίμαχων ιστορικών ζητημάτων στα σχολικά εγχειρίδια Ελλάδας και Τουρκίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ήταν σε χρήση κατά την περίοδο 1950-1974. Η προβληματική της έρευνας βασίζεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος σχετίζεται με τη μελέτη και την έρευνα σχολικών εγχειριδίων, ο δεύτερος με τις μονοπρισματικές προσλήψεις του παρελθόντος, όπως αυτές αποτυπώνονται στις εθνικές σχολικές αφηγήσεις και ο τρίτος στηρίζεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο κατά την ερευνώμενη...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.