Διαμόρφωση μεθοδολογίας λήψης αποφάσεων για τη βέλτιστη επιλογή οχημάτων νέας τεχνολογίας και αντίστοιχης οδικής υποδομής σε αστικές περιοχές

Κωνσταντίνα Ι. Αναστασιάδου
Λίγα χρόνια πριν τη μαζική έλευση των οχημάτων του μέλλοντος στη ζωή μας, οι πόλεις καλούνται να προετοιμαστούν, ώστε να ανταποκριθούν στη μεγάλη αυτή πρόκληση. Νέα δεδομένα προκύπτουν στον τομέα των μεταφορών, με την ανάγκη ενσωμάτωσης των επερχόμενων αλλαγών στο αστικό περιβάλλον να ανακύπτει όλο και πιο επιτακτική. Στο μέλλον, τα αυτόνομα και τα ηλεκτρικά οχήματα θα αντικαταστήσουν (αφού συνυπάρξουν για κάποιο διάστημα) τα συμβατικά. Οι συνακόλουθες απαιτήσεις και οι νέες δυνατότητες, τόσο σε επίπεδο...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.