Δείκτες περιβαλλοντικής πίεσης από την οδική κυκλοφορία σε συνυπολογισμό της παραγωγής απορριμάτων

Μυρσίνη Π. Γιαννούλη
Κύριος στόχος της διατριβής είναι η εκτίμηση δεικτών περιβαλλοντικής πίεσης από την οδική κυκλοφορία, με συνυπολογισμό των απορριμμάτων που παράγονται από τα οδικά οχήματα. Για την επίτευξη του στόχου της εργασίας, αναπτύχθηκε σύστημα υπολογισμού της σύστασης στόλου και των επιπέδων δραστηριότητας οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (TRENDS), το οποίο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με υπάρχον μοντέλο υπολογισμού εκπομπών από την οδική κυκλοφορία (COPERT). Στην εργασία παρουσιάζονται τιμές δεικτών περιβαλλοντικής πίεσης για κάθε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ15)...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.