Η μαζική κουλτούρα και οι σύγχρονες ερμηνείες του δημόσιου χώρου: οι εικονογραφήσεις των κόμικς πρότυπο για την αρχιτεκτονική της πόλης

Ειρήνη Α. Μίχα
Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η σχέση που διατηρεί σήμερα η πόλη με τις αναπαραστάσεις της. Η μελέτη της σχέσης αυτής αποβλέπει στην ανάδειξη ενός εργαλείου για την "οργάνωση" του σύγχρονου δημόσιου χώρου, της σκηνικής του μορφής αλλά και των κυρίαρχων πρακτικών παρέμβασης σε αυτόν. Με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου προσέγγισης σε ένα πρώτο επίπεδο διερευνώνται οι κοινωνικές διεργασίες που ιστορικά σηματοδοτούν τις ποικίλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ εικόνας και πόλης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, απασκοπώντας...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.