Herstructurering langdurige zorg - evaluatie uitvoeringspraktijk

Op verzoek van het ministerie van VWS voert het SCP een evaluatie uit van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ). Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders ingericht. Het doel van de evaluatie is te bepalen of de langdurige zorg en ondersteuning zich ontwikkelt in de richting die de wetgever voor ogen had. De evaluatie richt zich daarbij op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Wet langdurige zorg (Wlz),...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.