WMO Aanvragersonderzoek 2008

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan het Sociaal en Cultureel Planbureau gevraagd om de werking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) periodiek te evalueren. Hierbij wordt nagegaan of met de Wmo de doelen van maatschappelijke participatie en sociale samenhang worden bereikt, hoe gemeenten invulling geven aan deze wet en of gemeenten de juiste instrumenten hebben om hem uit te voeren. Onderdeel van deze evaluatie zijn enquêtes onder alle gemeenten, waarbij wordt nagegaan...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.