De impact van schoolklimaat, sanctionering en preventiemaatregelen op de sociale binding van leerlingen

Dieter Burssens
Om probleemgedrag bij jongeren tegen te gaan kunnen scholen alle richtingen uit. Men kan inzetten op diverse preventie-initiatieven, sleutelen aan het sanctioneringsbeleid, of bijvoorbeeld werken aan het algemeen leefklimaat of aan sterkere leerkracht-leerlingrelaties. Uit eerder onderzoek weten we dat als leerlingen een sterke sociale binding hebben met de school de kans op delinquent gedrag in belangrijke mate afneemt. In dit onderzoek willen we daarom nagaan wat de impact is van diverse schoolpraktijken op de sociale...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.