CSD 1615292: Experimental Crystal Structure Determination

Fan , Yu-Hang Zeng, Hui-Yi Jiang, Xiao-Ming Zhang, Ming-Jian Liu, Bin-Wen Guo, Guo-Cong Huang & Jin-Shun
Related Article: Fan, Yu-Hang Zeng, Hui-Yi Jiang, Xiao-Ming Zhang, Ming-Jian Liu, Bin-Wen Guo, Guo-Cong Huang, Jin-Shun|2017|Inorg.Chem.|56|962|doi:10.1021/acs.inorgchem.6b02667
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.