CSD 1616204: Experimental Crystal Structure Determination

Fan , Yu-Hang Jiang, Xiao-Ming Liu, Bin-Wen Li, Shu-Fang Guo, Wei-Huan Zeng, Hui-Yi Guo, Guo-Cong Huang & Jin-Shun
Related Article: Fan, Yu-Hang Jiang, Xiao-Ming Liu, Bin-Wen Li, Shu-Fang Guo, Wei-Huan Zeng, Hui-Yi Guo, Guo-Cong Huang, Jin-Shun|2017|Inorg.Chem.|56|114|doi:10.1021/acs.inorgchem.6b01016
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.