CSD 1617037: Experimental Crystal Structure Determination

Tan , Wen-Jie Liu, Yin-Tu Zhu, Min Zhu, Tie-Jun Zhao, Xin-Bing Tao, Xu-Tang Xia & Sheng-Qing
Related Article: Tan, Wen-jie Liu, Yin-tu Zhu, Min Zhu, Tie-jun Zhao, Xin-bing Tao, Xu-Tang Xia, Sheng-Qing|2017|Inorg.Chem.|56|1646|doi:10.1021/acs.inorgchem.6b02724
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.