Κίνημα ελεύθερου λογισμικού

Η τεχνολογία της πληροφορικής και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2. Νέες τεχνολογίες και εργασία 3. Το λογισμικό 4. Πληροφορικό οικονομικό έγκλημα-πειρατεία λογισμικού 5. Το κίνημα ελεύθερου λογισμικού 6. Μια κοινωνική προσέγγιση του κινήματος
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.