Ουρές αναμονής

1.Πιθανότητες και τυχαίες μεταβλητές -- 2.Στοχαστικές ανελίξεις -- 3.Αλυσίδες Markov -- 4.Ανέλιξη poisson -- 5.Ανανεωτικές ανελίξεις -- 6.Ουρές -- 7.Μ/Μ/1 Ουρά -- 8.M/G/1 Ουρά -- 9.G/M/1 Ουρά
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.