Ανάλυση σεισμικής απόκρισης χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Καραμπάτσος Ιωάννης
φ. 1: Κατασκευαστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα ΧΥΤΑ -- Κεφ. 2: Η σεισμική τρωτότητα των ΧΥΤΑ -- Κεφ. 3: Μεθοδολογίες ανάλυσης σεισμικής απόκρισης ΧΥΤΑ -- Κεφ. 4: Αριθμητική προσομοίωση σεισμικής απόκρισης ΧΥΤΑ
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.