Συνέργια δομικών (CeO2, La2O3) και επιφανειακών (K) ενισχυτών κατά την καταλυτική διάσπαση του N2O σε μονολιθικούς καταλύτες Pt/Al2O3

φ.1: Εισαγωγή -- Κεφ.2: Υποξείδιο του αζώτου (N2O): πηγές εκπομπής και επιπτώσεις -- Κεφ.3: Επίδραση δομικών και επιφανειακών ενισχυτών στην διάσπαση του N2O
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.