Επιστημονικοί υπολογισμοί σε επεξεργαστές γραφικών υποσυστημάτων πολλαπλών πυρήνων για την αριθμητική μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων Hermite Collocation

Τεχνικές αποθήκευσης αραιών πινάκων και βασικές πράξεις γραμμικής άλγεβρας -- 2. Τεχνικές πολυπλέγματος -- 3. Αριθμητική επίλυση ΠΣΤ με τη μέθοδο Hermite Collocation -- 4. Παράλληλος προγραμματισμός σε κάρτες γραφικών-GPUs -- 5. Υλοποίηση και μελέτη της συμπεριφοράς του αλγορίθμου
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.