Φως

Κεφ. 1: Βιογραφία του φωτός μέσα από τα μεγαλιθικά έργα της αρχαιότητας -- Κεφ. 2: Το φως των μεγαλιθικών μνημείων του 21ου αιώνα -- Κεφ. 3: Δημιουργία και παρατήρηση ενός νέου ήλιου στα μεγαλιθικά μνημεία του 21ου αιώνα -- Κεφ. 4: Εφαρμογές αιχμής του 21ου αιώνα με γνώμονα τα μεγαλιθικά μνημεία της αρχαιότητας
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.