Αλληλεπιδράσεις ατόμου-φωτονίων σε συζευγμένες οπτικές μίκρο-κοιλότητες

Εισαγωγή -- 2. Κβαντική ηλεκτροδυναμικών κοιλοτήτων -- 3. Συζευγμένες σε σειρά κοιλότητες
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.