Μελέτη προβλημάτων συγκέντρωσης τάσεων σε ιξωδοπλαστικά υλικά υπό την επίδραση θερμομηχανικών φορτίων

1. Εισαγωγή -- 2. Ιξωδοπλαστικότητα -- 3. Ιξωδοπλαστικά μοντέλα -- 4. Μέθοδος συνοριακών στοιχείων -- 5. Μη γραμμικά συνοριακά στοιχεία -- 6. Μηχανική βλαβών -- 7. Πυκνότητα παραμορφωσιακής ενέργειας
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.