Η γεωμετρία των συνόλων αστάθειας ρητών μιγαδικών συναρτήσεων

1.Βασικές έννοιες από την μιγαδική δυναμική -- 2.Η θεωρία των μοναδιαίων τόμων -- 3.Η γεωμετρία της έλξης -- 4.Βελτιστοποίηση επί πολυωνυμικών τόμων -- 5.Μοναδιαίες τομές και ευστάθεια -- 6.Υποβιβασιμότητα πολυωνύμων -- 7.Πολυωνυμικά νέφη & εφαρμογές
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.