Σεισμική καταπόνηση Χ.Υ.Τ.Α.

1.Εισαγωγή -- 2.Βιβλιογραφική ανασκόπηση -- 3.Καταπόνηση Χ.Υ.Τ.Α. λόγω ενεργοποίησης υποκείμενου ρήγματος -- 4.Δυναμική απόκριση Χ.Υ.Τ.Α. -- 5.Σεισμική ευστάθεια πρανών Χ.Υ.Τ.Α.:απλοποιητικές μεθοδολογίες -- 6.Σεισμική ευστάθεια πρανών Χ.Υ.Τ.Α.:λεπτομερής αριθμητική προσομοίωση -- 7.Συμπεράσματα-προτάσεις
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.