Η μέθοδος collocation για παραβολικές μερικές διαφορικές εξισώσεις με ασυνεχή συντελεστή διάχυσης

Παπαδομανωλάκη Μαρία Γ.
1. P-cyclic SOR για προβλήματα συνοριακών τιμών με περιοδικές συνοριακές συνθήκες -- 2. Γλοιώματα - μαθηματικό μοντέλο Swanson -- 3. Μέθοδος immersed interface πεπερασμένες διαφορές για το μοντέλο διάχυσης καρκινικών όγκων στον εγκέφαλο με ασυνεχή σταθερά διάχυσης -- 4. Hermite collocation μέθοδος για το μαθηματικό μοντέλο διάχυσης καρκινικών όγκων στον εγκέφαλο με ετερογενή σταθερά διάχυσης
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.