Μελέτη γεωμετρικών ιδιοτήτων χώρων Banach

Παυλάκος Περικλής Δ.
Κεφ. 1: Στοιχεία από τη θεωρία χώρων Banach -- Κεφ. 2: Radon-Nikodym, Krein-Milman και συναφείς ιδιότητες -- Κεφ. 3: Κάθε non-dentable υποσύνολο του C(ωωk) περιέχει ένα κλειστό κυρτό υποσύνολο L τέτοιο ώστε το L έχει την PCP και όχι την RNP. Συνεπώς η RNP και η KMP είναι ισοδύναμες ιδιότητες στα υποσύνολα των χώρων Banach C(ωωk) -- Κεφ. 4: Η RNP και η KMP είναι ισοδύναμες ιδιότητες στα πηλίκα χώρων Banach με unconditional shrinking F.D.D....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.