Βέλτιστος σχεδιασμός επεμβάσεων ενίσχυσης σε δομικούς φορείς, εφαρμογή στην προένταση

φ. 1: Εισαγωγή -- Κεφ. 2: Προσομοίωση μηχανικής συμπεριφοράς υλικού και κατασκευής από φέρουσα τοιχοποιµια, σε στατική και δυναμική φόρτιση -- Κεφ. 3: Μέθοδοι επεμβάσεων ενίσχυσης κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιµια -- Κεφ. 4: Δυναμική συμπεριφορά κατασκευών και επεμβάσεων -- Κεφ. 5: Μόρφωση και επίλυση προβλήματος βέλτιστης επέμβασης υπό στατική και δυναμική (φασματική) φόρτιση -- Κεφ. 6: Αριθμητικά παραδείγματα - Εφαρμογές
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.