Παραγωγή ύλης-αντιύλης από την αλληλεπίδραση υπερ-ισχυρών Η/Η πεδίων με το κβαντικό σύστημα του κενού

φ. 1: Ενότητα 1η Σύνοψης των διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων (μοντελοποίηση) της "διδύμου γενέσεως" από το κενό παρουσία Η/Μ πεδίων, Ενότητα 2η Πειραματικές προτάσεις και πρώτη πειραματική επιβεβαίωση της "διδύμου γενέσως" από το κενό παρουσία Η/Μ πεδίων, Ενότητα 3η Μη γραμμικότητα της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής στις αλληλεπιδράσεις ισχυρών πεδίων με το κενό -- Κεφ. 2: Ενότητα 1η Το φαινόμενο πεδίου (field effect) και η εφαρμογή στο λέιζερ του NIF, Ενότητα 2η Σύγκριση της προσέγγισης συντονισμού με την...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.