Βιοτεχνολογία & αγροδιατροφικό σύστημα

Εισαγωγή -- 2. Το πέρασμα από τη φυσική στη βιολογία -- 3. Η εκμηχάνιση της αγροτικής παραγωγής -- 4. Από την "Πράσινη Επανάσταση" στην "Βιοτεχνολογική Επανάσταση" -- 5. Ιστορική προέλευση της βιοτεχνολογίας και των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών -- 6. Δυνατότητες και εφαρμογές της βιοτεχνολογίας -- 7. Ποιους κινδύνους ενέχουν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί -- 8. Βιοτεχνολογία και βιοηθική -- 9. Η συνύπαρξη γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών με συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες -- 10. Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί:...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.