Πολυφωτονική παραγωγή ηλεκτρονίου ποζιτρονίου από το κενό παρουσία υψηλής ενέργειας φωτονίων - προσέγγιση συντονισμού σε σύστημα δύο σταθμών

φ. 1: Πολυφωτονική παραγωγή e- e+ από το κενό χρησιμοποιώντας τη προσέγγιση συντονισμού σε σύστημα δύο σταθμών -- Κεφ. 2: Πολυφωτονική παραγωγή ζευγών e- e+ με χρήση της προσέγγισης συστήματος δύο σταθμών σε συντονισμό, από λέιζερ ελευθέρων ηλεκτρονίων από ακτίνες X (X-FEL- X-ray free electron laser) -- Κεφ. 3: Νέες προτεινόμενες πειραματικές μέθοδοι για την πολυφωτονική παραγωγή e- e+ από το κενό με τη χρήση της προσέγγισης συντονισμού σε σύστημα δύο σταθμών
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.