Πειραματική διερεύνηση θέρμανσης υλικών λόγω απορρόφησης μικροκυμάτων που εκπέμπουν τα κινητά

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 2. Κεραίες 3. Κινητή τηλεφωνία 4. Βιολογικές επιδράσεις 5. Συντελεστής απορρόφησης υλικών 6. Πειραματική διάταξη 7. Μετρήσεις 8. Διεργασίες απολαβής και απωλειών ενέργειας 9. Μοντελοποίηση 10. Σύγκριση θεωρίας με πείραμα
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.