Χώροι Sobolev και εφαρμογές στις διαφορικές εξισώσεις με μερικές παράγωγους

Ασθενείς τοπολογίες -- 2. Χώροι Sobolev και εφαρμογές τους στις μερικές διαφορικές εξισώσεις -- 3. Η πρώτη ιδιοτιμή του p-Λαπλασιανού Τελεστή -- 4. Ένα πρόβλημα συνοριακών τιμών σε φραγμένη περιοχή -- 5. Η εξίσωση στον RN
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.