Ιστορική, αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και ανάλυση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων του 'Κυκλικού (Γενοβέζικου) Πύργου' στη Παλιά Πόλη Χανίων, ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης

Η αποκατάσταση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς έχει συζητηθεί και μελετηθεί επισταμένως από όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες, Αρχαιολόγους, Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Γεωλόγους κοκ. Η εφαρμογή στη πράξη της συνεργασίας των διαφόρων ειδικοτήτων και της επεξεργασίας μεταξύ αυτών, των διαφόρων και διαφορετικών τους επιστημονικών ευρημάτων, παρότι θεωρείται απαραίτητη, δεν είναι αυτονόητη. Στόχος εδώ είναι μέσω της ιστορικής ανασκόπησης, της αρχιτεκτονικής αποτύπωσης και τεκμηρίωσης και της στατικής ανάλυσης, να καταφανεί η αναγκαιότητα αυτής της συνεργασίας, η απουσία...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.