Διερεύνηση του ρυθμιστικού πλαισίου των τραπεζών γενετικού υλικού μέσα από τη διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Genebanks constitute the substantiated evidence of multidimensional value of Genetic Resources (GRs). Their various activities and the role that they maintain strengthen existing and potential value, that GRs perform through their use. As guarantors of safe conservation of GRs and all information, which is associated with them, they undertake increased responsibilities and obligations. They perform actions with final purpose the legal access and the fair and equitable sharing of benefits arising from their use. A...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.